TAYATA OM MUNI MUNI MAHA MUNIYE SOHA

Mantra
Recited by Lama Gursam

Sanskrit Refuge Prayer and Mantra
Recited by Lama Gursam